Arti Kata V shape engine

Makna dari V shape engine mengutip pada bahasa Teknik Kapal Terbang.  Kata V shape engine memiliki awalan karakter V dan berasal dari bahasa Teknik Kapal Terbang. Berikut ini adalah maksud dari V shape engine.

Makna dari V shape engine

V shape engine: mesin bentuk-V

Itu tadi merupakan makna kata V shape engine bidang Teknik Kapal Terbang. Temukan maksud kata V shape engine dan kata lainnya melalui kotak pencarian.

Silakan di-share :D